Fit out management

Pro budoucí nájemce prostor v obchodních nebo kancelářských budovách zajišťujeme komplexní služby pro stavební a interiérové dokončení nájemních jednotek.

V rámci fit-out managementu zajišťujeme především:

 • vypracování zadávacích podmínek pro projekt vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • koordinaci procesu kontroly a schvalování projektové dokumentace vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • podporu při zajišťování stavebního povolení na požadované úpravy
 • organizaci výběrových řízení na zhotovitele stavebních úprav
 • převzetí prostor stavby a jejich předání vybranému zhotoviteli pro účely realizace stavebních úprav
 • činnost technického dozoru investora
 • koordinaci prací mezi zhotoviteli stavebních úprav a generálním zhotovitelem stavby
 • koordinaci návazností realizace stavebních úprav s ohledem na stávající provoz a vybavení objektu s důrazem na dodržení parametrů použitých technologií
 • kompletaci projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části pro potřeby zkušebního provozu/kolaudace a následného předání nájemních prostor
 • podporu při zajišťování kolaudace
 • organizaci předání a převzetí upravených prostor nájemcem

Inženýrská činnost

Zajišťujeme pro klienty veškeré inženýrské a administrativní činnosti spojené s právními a správními akty před, při a po realizaci investičního záměru.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme především:

 • vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků územního a stavebního řízení
 • vyjádření všech správců inženýrských sítí
 • veškeré podklady pro vydání územních rozhodnutí, souhlasů nebo stavebních povolení
 • vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před dokončením
 • podání oznámení o zkušební provoz/ užívání stavby
 • vydání kolaudačního souhlasu
 • zpracování hydrogeologického, radonového průzkumu a geodetických prací pro vypracování projektové dokumentace
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu
 • vyřízení věcných břemen a nájemních smluv

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajišťujeme pro klienty činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a to od fáze přípravy až po realizace daného projektu.

V rámci činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme především:

 • spolupráci v přípravné a projektové fázi s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
 • zpracování plánu bezpečnosti práce (BOZP), který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení
 • podání ohlášení o zahájení stavebních prací na příslušném oblastním inspektorátu práce
 • zpracování měsíčních zpráv o stavu bezpečnosti práce na staveništi a jejich předání investorovi
 • návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení dané stavby
 • organizace kontrolních dnů BOZP za účasti jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených
 • kontrolu dodržování zpravovaného plánu BOZP a případné návrhy opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků
 • informování hlavního zhotovitele o povinnosti seznámit všechny zúčastněné zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají během realizace stavby
 • zápisy z kontrolních prohlídek dané stavby o zjištěných nedostatcích v BOZP

Organizace výběrových řízení

Zajišťujeme pro klienty kompletní organizaci i administraci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly.

V rámci organizace výběrových řízení zajišťujeme především:

 • zpracování harmonogramu výběrového řízení
 • komplexní organizaci výběrového řízení, od formulace podmínek výběrového řízení po oznámení výsledku soutěže
 • zpracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotících kritérií
 • kontrolu podkladů pro zadání zakázky
 • oslovení uchazečů a předání zadávací dokumentace uchazečům
 • zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webu
 • komunikace s potencionálními dodavateli, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci
 • příjem jednotlivých nabídek podaných do výběrového řízení
 • zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s cenovými nabídkami
 • organizační zajištění hodnotící komise
 • posouzení cenových nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a plnění soutěžních podmínek zadavatele
 • zpracování zprávy o vyhodnocení přijatých cenových nabídek včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 • řešení případných námitek podaných uchazeči
 • kompletaci veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení
 • konzultace problematiky s dotčenými orgány
 • pomoc při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Pasporty objektů

Zajišťujeme pro klienty provedení pasportu stávajících objektů nebo jejich ucelených částí. Pasport objektu podrobně popisuje zjištěný skutečný stav a obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci se zakreslením případných vad, trhlin, či kazů v konstrukcích.

V rámci pasportu staveb zajišťujeme především:

 • detailní fyzickou prohlídku nemovitosti se zdokumentováním stávajícího stavu
 • zdokumentování případných vad a nedostatků, jejich zakreslení do situace
 • provedení kompletní fotodokumentace
 • doporučení případných opatření

Projekční činnost

Zajišťujeme pro klienty komplexní vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních, dopravních a inženýrských staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od úvodní konzultace až po realizační projektovou dokumentaci. Navrhujeme stavební projekty tak, aby byly co nejlépe využity prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn kvalitní časový průběh celého projektu.

V rámci projekční činnosti zajišťujeme především:

 • zpracování návrhu nebo grafické studie dle představ a požadavků investora
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení dodavatele stavby
 • zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování projektové dokumentace změn stavby před dokončením
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění autorského dozoru projektanta při vlastní realizaci dané stavby

Projektové a cenové řízení staveb

Zajišťujeme pro klienty projektové a cenové řízení staveb. Podstatou této činnosti je rozplánování a kontrola nákladů realizace projektu tak, aby byly co nejlépe využity finanční prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn bezproblémový průběh projektu.

V rámci projektového a cenového řízení staveb zajišťujeme především:

 • odborné vedení stavebních zakázek
 • návrhy případných variantních řešení technologických postupů
 • průběžný dohled, kontrolu a posuzování rozpočtů
 • optimalizaci projekčních řešení
 • identifikaci rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů
 • kontrolu rozpočtu zvoleného generálního dodavatele stavby
 • průběžnou evidenci nákladů stavby
 • zpracování pravidelných měsíčních zpráv o prostavěnosti
 • kontrola prostavěnosti v průběhu výstavby ve vazbě na schvalování fakturace dle smlouvy o dílo
 • kontrolu souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s celkovým rozpočtem stavby
 • cenové poptávky stavebních materiálů
 • cenové poptávky dodavatelů a subdodavatelů
 • cenové rozpočty stavebních prací
 • výkazy výměr stavebních materiálů
 • optimalizace již vyhotovené projektové dokumentace z hlediska finančních nákladů na stavbu
 • odsouhlasení konečného vyúčtování a finanční vyhodnocení daného projektu

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme pro klienty řízení a koordinaci stavebních prací více zhotovitelů na stavbách tak, aby bylo dosaženo nejefektivnější využití prostředků investora a byl zajištěn bezproblémový průběh celé stavby.

V rámci řízení a koordinace staveb zajišťujeme především:

 • přípravu předání staveniště včetně plánu organizace výstavby
 • kompletní dohled nad realizací stavby včetně odborného technického dozoru
 • koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • kontrolu fakturace prací a dodávek
 • zastupování investora při jednotlivých přejímkách a komplexních zkouškách zařízení
 • přípravu dokladů pro zahájení kolaudačního řízení a součinnost při získávání samotného kolaudačního souhlasu
 • kontrolu závěrečného vyúčtování staveb včetně zpracování závěrečné zprávy

Stavebně technické poradenství

Ve spolupráci s odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví, zajišťujeme pro klienty stavebně-technické poradenství.

V rámci stavebně – technického poradenství zajišťujeme poradenství především:

 • v oblasti smluv o dílo se zhotovitelem
 • v oblasti optimalizace již stávající zpracované projektové dokumentace
 • v oblasti výběru a optimalizace vhodných stavebních materiálů, konstrukcí a technologií
 • v oblasti výběru prověřených jednotlivých dodavatelů, subdodavatelů nebo generálních dodavatelů
 • v oblasti výběru cenových nabídek od jednotlivých zhotovitelů stavebních prací

Stavební dozor

Zajišťujeme pro klienty činnost stavebního dozoru v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jenž dohlíží nad prováděním staveb svépomocí nebo tam, kde není jeden hlavní dodavatel stavby, ale více subdodavatelů.

V rámci činnosti stavebního dozoru zajišťujeme především:

 • kontrolu všech předaných dokladů potřebných pro zahájení stavby
 • kontrolu provádění stavebních prací v souladu s technologickými postupy
 • kontrolu použitých materiálů ve shodě se zpracovanou projektovou dokumentací
 • kontrolu realizovaných stavebních prací dle položkového rozpočtu stavby
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • kontrolu vedení stavebního deníku
 • řešení detailů, návazností a technologických postupů na stavbě
 • koordinaci jednotlivých dodavatelů a řemesel na stavbě
 • kontrolu dodržování harmonogramu
 • kontrolu všech předaných dokladů od zhotovitele v průběhu a na konci stavby
 • kontrolu pořádku na stavbě  a správné likvidace stavebních odpadů

Technická přejímka nemovitostí

Zajišťujeme pro klienty odborné převzetí obchodních prostor, bytových a nebytových jednotek nebo rodinných domů od stavebních společností, realitních kanceláří, developerů či od předešlých majitelů.

V rámci technické přejímky nemovitosti zajišťujeme především:

 • kontrolu dokončení a kvality provedených stavebních prací
 • kontrolu výměr jednotlivých místností
 • kontrolu rovinnosti povrchů stěn a podlah dle platných norem
 • kontrolu kvality provedených omítek, obkladů, podlah a podhledů
 • kontrolu spárořezů obkladů a dlažeb
 • kontrolu stavu funkčnosti oken, dveří, světlíků, apod.
 • kontrolu funkčnosti elektroinstalace (slaboproud)
 • kontrolu správného osazení vnitřních a vnějších parapetů a venkovních dlažeb
 • kontrolu předané dokladové části, popř. předaných certifikátů, atestů, atd.
 • kontrolu provedení klientských změn

Technický dozor stavebníka

Zajišťujeme pro klienty činnost technického dozoru investora/stavebníka, jenž je nařízena zákonem č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu u staveb, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů a tam, kde je zhotovitel provádí jako stavební podnikatel.

V rámci činnosti technického dozoru investora zajišťujeme především:

 • zastupování investora směrem k dodavatelům, orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím
 • kontrolu zpracované projektové dokumentace a stavebních povolení
 • předání staveniště zhotoviteli stavby
 • kontrolu stavby z hlediska kvality, dodržování obecně technických požadavků na výstavbu, platných norem a jiných technických předpisů
 • kontrolu souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s technologickými postupy
 • kontrolu dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu
 • kontrolu vedení stavebních a montážních deníků
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • spolupráci s projektantem, zabezpečujícím autorský dozor
 • přejímání zakrývaných konstrukcí a dokončených prací včetně předepsaných zkoušek
 • kontrolu a schvalování věcné a cenové správnosti faktur za provedené práce v průběhu výstavby
 • kontrolu postupu prací podle harmonogramu, návrhy na opatření při případném nedodržení termínů
 • průběžné pořizování fotodokumentace z průběhu stavby
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí díla, koordinace předávacího řízení
 • kontrolu úplnosti předávaných dokladů zhotovitelem
 • kontrolu odstranění vad a nedodělků zhotovitelem v dohodnutých termínech
 • podporu při zajišťování kolaudačního souhlasu
 • kontrolu dokončeného díla a zpracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

Fit out management

Pro budoucí nájemce prostor v obchodních nebo kancelářských budovách zajišťujeme komplexní služby pro stavební a interiérové dokončení nájemních jednotek.

V rámci fit-out managementu zajišťujeme především:

 • vypracování zadávacích podmínek pro projekt vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • koordinaci procesu kontroly a schvalování projektové dokumentace vybavení a stavebních úprav daných nájemních prostor
 • podporu při zajišťování stavebního povolení na požadované úpravy
 • organizaci výběrových řízení na zhotovitele stavebních úprav
 • převzetí prostor stavby a jejich předání vybranému zhotoviteli pro účely realizace stavebních úprav
 • činnost technického dozoru investora
 • koordinaci prací mezi zhotoviteli stavebních úprav a generálním zhotovitelem stavby
 • koordinaci návazností realizace stavebních úprav s ohledem na stávající provoz a vybavení objektu s důrazem na dodržení parametrů použitých technologií
 • kompletaci projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části pro potřeby zkušebního provozu/kolaudace a následného předání nájemních prostor
 • podporu při zajišťování kolaudace
 • organizaci předání a převzetí upravených prostor nájemcem

Inženýrská činnost

Zajišťujeme pro klienty veškeré inženýrské a administrativní činnosti spojené s právními a správními akty před, při a po realizaci investičního záměru.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme především:

 • vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených účastníků územního a stavebního řízení
 • vyjádření všech správců inženýrských sítí
 • veškeré podklady pro vydání územních rozhodnutí, souhlasů nebo stavebních povolení
 • vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před dokončením
 • podání oznámení o zkušební provoz/ užívání stavby
 • vydání kolaudačního souhlasu
 • zpracování hydrogeologického, radonového průzkumu a geodetických prací pro vypracování projektové dokumentace
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu
 • vyřízení věcných břemen a nájemních smluv

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajišťujeme pro klienty činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a to od fáze přípravy až po realizace daného projektu.

V rámci činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme především:

 • spolupráci v přípravné a projektové fázi s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
 • zpracování plánu bezpečnosti práce (BOZP), který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení
 • podání ohlášení o zahájení stavebních prací na příslušném oblastním inspektorátu práce
 • zpracování měsíčních zpráv o stavu bezpečnosti práce na staveništi a jejich předání investorovi
 • návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení dané stavby
 • organizace kontrolních dnů BOZP za účasti jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených
 • kontrolu dodržování zpravovaného plánu BOZP a případné návrhy opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků
 • informování hlavního zhotovitele o povinnosti seznámit všechny zúčastněné zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají během realizace stavby
 • zápisy z kontrolních prohlídek dané stavby o zjištěných nedostatcích v BOZP

Organizace výběrových řízení

Zajišťujeme pro klienty kompletní organizaci i administraci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly.

V rámci organizace výběrových řízení zajišťujeme především:

 • zpracování harmonogramu výběrového řízení
 • komplexní organizaci výběrového řízení, od formulace podmínek výběrového řízení po oznámení výsledku soutěže
 • zpracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotících kritérií
 • kontrolu podkladů pro zadání zakázky
 • oslovení uchazečů a předání zadávací dokumentace uchazečům
 • zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webu
 • komunikace s potencionálními dodavateli, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci
 • příjem jednotlivých nabídek podaných do výběrového řízení
 • zajištění otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s cenovými nabídkami
 • organizační zajištění hodnotící komise
 • posouzení cenových nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a plnění soutěžních podmínek zadavatele
 • zpracování zprávy o vyhodnocení přijatých cenových nabídek včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 • řešení případných námitek podaných uchazeči
 • kompletaci veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení
 • konzultace problematiky s dotčenými orgány
 • pomoc při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Pasporty objektů

Zajišťujeme pro klienty provedení pasportu stávajících objektů nebo jejich ucelených částí. Pasport objektu podrobně popisuje zjištěný skutečný stav a obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci se zakreslením případných vad, trhlin, či kazů v konstrukcích.

V rámci pasportu staveb zajišťujeme především:

 • detailní fyzickou prohlídku nemovitosti se zdokumentováním stávajícího stavu
 • zdokumentování případných vad a nedostatků, jejich zakreslení do situace
 • provedení kompletní fotodokumentace
 • doporučení případných opatření

Projekční činnost

Zajišťujeme pro klienty komplexní vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních, dopravních a inženýrských staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od úvodní konzultace až po realizační projektovou dokumentaci. Navrhujeme stavební projekty tak, aby byly co nejlépe využity prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn kvalitní časový průběh celého projektu.

V rámci projekční činnosti zajišťujeme především:

 • zpracování návrhu nebo grafické studie dle představ a požadavků investora
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení dodavatele stavby
 • zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování projektové dokumentace změn stavby před dokončením
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění autorského dozoru projektanta při vlastní realizaci dané stavby

Projektové a cenové řízení staveb

Zajišťujeme pro klienty projektové a cenové řízení staveb. Podstatou této činnosti je rozplánování a kontrola nákladů realizace projektu tak, aby byly co nejlépe využity finanční prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn bezproblémový průběh projektu.

V rámci projektového a cenového řízení staveb zajišťujeme především:

 • odborné vedení stavebních zakázek
 • návrhy případných variantních řešení technologických postupů
 • průběžný dohled, kontrolu a posuzování rozpočtů
 • optimalizaci projekčních řešení
 • identifikaci rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů
 • kontrolu rozpočtu zvoleného generálního dodavatele stavby
 • průběžnou evidenci nákladů stavby
 • zpracování pravidelných měsíčních zpráv o prostavěnosti
 • kontrola prostavěnosti v průběhu výstavby ve vazbě na schvalování fakturace dle smlouvy o dílo
 • kontrolu souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s celkovým rozpočtem stavby
 • cenové poptávky stavebních materiálů
 • cenové poptávky dodavatelů a subdodavatelů
 • cenové rozpočty stavebních prací
 • výkazy výměr stavebních materiálů
 • optimalizace již vyhotovené projektové dokumentace z hlediska finančních nákladů na stavbu
 • odsouhlasení konečného vyúčtování a finanční vyhodnocení daného projektu

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme pro klienty řízení a koordinaci stavebních prací více zhotovitelů na stavbách tak, aby bylo dosaženo nejefektivnější využití prostředků investora a byl zajištěn bezproblémový průběh celé stavby.

V rámci řízení a koordinace staveb zajišťujeme především:

 • přípravu předání staveniště včetně plánu organizace výstavby
 • kompletní dohled nad realizací stavby včetně odborného technického dozoru
 • koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • kontrolu fakturace prací a dodávek
 • zastupování investora při jednotlivých přejímkách a komplexních zkouškách zařízení
 • přípravu dokladů pro zahájení kolaudačního řízení a součinnost při získávání samotného kolaudačního souhlasu
 • kontrolu závěrečného vyúčtování staveb včetně zpracování závěrečné zprávy

Stavebně technické poradenství

Ve spolupráci s odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví, zajišťujeme pro klienty stavebně-technické poradenství.

V rámci stavebně – technického poradenství zajišťujeme poradenství především:

 • v oblasti smluv o dílo se zhotovitelem
 • v oblasti optimalizace již stávající zpracované projektové dokumentace
 • v oblasti výběru a optimalizace vhodných stavebních materiálů, konstrukcí a technologií
 • v oblasti výběru prověřených jednotlivých dodavatelů, subdodavatelů nebo generálních dodavatelů
 • v oblasti výběru cenových nabídek od jednotlivých zhotovitelů stavebních prací

Stavební dozor

Zajišťujeme pro klienty činnost stavebního dozoru v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jenž dohlíží nad prováděním staveb svépomocí nebo tam, kde není jeden hlavní dodavatel stavby, ale více subdodavatelů.

V rámci činnosti stavebního dozoru zajišťujeme především:

 • kontrolu všech předaných dokladů potřebných pro zahájení stavby
 • kontrolu provádění stavebních prací v souladu s technologickými postupy
 • kontrolu použitých materiálů ve shodě se zpracovanou projektovou dokumentací
 • kontrolu realizovaných stavebních prací dle položkového rozpočtu stavby
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • kontrolu vedení stavebního deníku
 • řešení detailů, návazností a technologických postupů na stavbě
 • koordinaci jednotlivých dodavatelů a řemesel na stavbě
 • kontrolu dodržování harmonogramu
 • kontrolu všech předaných dokladů od zhotovitele v průběhu a na konci stavby
 • kontrolu pořádku na stavbě  a správné likvidace stavebních odpadů

Technická přejímka nemovitostí

Zajišťujeme pro klienty odborné převzetí obchodních prostor, bytových a nebytových jednotek nebo rodinných domů od stavebních společností, realitních kanceláří, developerů či od předešlých majitelů.

V rámci technické přejímky nemovitosti zajišťujeme především:

 • kontrolu dokončení a kvality provedených stavebních prací
 • kontrolu výměr jednotlivých místností
 • kontrolu rovinnosti povrchů stěn a podlah dle platných norem
 • kontrolu kvality provedených omítek, obkladů, podlah a podhledů
 • kontrolu spárořezů obkladů a dlažeb
 • kontrolu stavu funkčnosti oken, dveří, světlíků, apod.
 • kontrolu funkčnosti elektroinstalace (slaboproud)
 • kontrolu správného osazení vnitřních a vnějších parapetů a venkovních dlažeb
 • kontrolu předané dokladové části, popř. předaných certifikátů, atestů, atd.
 • kontrolu provedení klientských změn

Technický dozor stavebníka

Zajišťujeme pro klienty činnost technického dozoru investora/stavebníka, jenž je nařízena zákonem č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu u staveb, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů a tam, kde je zhotovitel provádí jako stavební podnikatel.

V rámci činnosti technického dozoru investora zajišťujeme především:

 • zastupování investora směrem k dodavatelům, orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím
 • kontrolu zpracované projektové dokumentace a stavebních povolení
 • předání staveniště zhotoviteli stavby
 • kontrolu stavby z hlediska kvality, dodržování obecně technických požadavků na výstavbu, platných norem a jiných technických předpisů
 • kontrolu souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s technologickými postupy
 • kontrolu dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu
 • kontrolu vedení stavebních a montážních deníků
 • organizaci kontrolních dnů stavby
 • spolupráci s projektantem, zabezpečujícím autorský dozor
 • přejímání zakrývaných konstrukcí a dokončených prací včetně předepsaných zkoušek
 • kontrolu a schvalování věcné a cenové správnosti faktur za provedené práce v průběhu výstavby
 • kontrolu postupu prací podle harmonogramu, návrhy na opatření při případném nedodržení termínů
 • průběžné pořizování fotodokumentace z průběhu stavby
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí díla, koordinace předávacího řízení
 • kontrolu úplnosti předávaných dokladů zhotovitelem
 • kontrolu odstranění vad a nedodělků zhotovitelem v dohodnutých termínech
 • podporu při zajišťování kolaudačního souhlasu
 • kontrolu dokončeného díla a zpracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby